ඉදිආප්ප පිටි වලින් පැයෙන් හදන ආප්ප Sri Lankan Hoppers - Appa Recipe | Chammi

Share
Embed
 • 
  Loading...
 • Published on:  2/24/2020
 • Sri Lankan Hoppers - Appa Recipe ඉදිආප්ප පිටි වලින් පැයෙන් හදන ආප්ප #Chammi
  පිටි කොට කොට ඉන්නෙ නැතිව ඉක්මනින්ම ඉදිආප්ප පිටි වලින් ආප්ප හදමුද?...
  Sri Lankan Hoppers - #Appa Recipe
  Ingredients
  01). 300g of String hopper Flour
  02). 1 Tsp of Yeast
  03). 2 Tsp of Sugar
  04). 1 Marie Biscuit
  05). 150 ml of Coconut Water
  06). 500 ml of Coconut Milk
  07). Some Salt
  08). 1/8 Tsp of Baking Soda

  අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
  01. ඉදිආප්ප පිටි ග්‍රෑ 300
  02. ඊස්ට් තේහැඳි 1
  03. සීනි තේහැඳි 2
  04. මාරි බිස්කට් 1
  05. පොල් වතුර මි ලි 150
  06. මද උණුසුම් පොල්කිරි මි ලි 500
  07. ලුනු රස අනුව
  08. ආප්ප සෝඩා තේහැඳි 1/8

  links
  Hoppers




  Please like my Facebook - page Chammi Imalka
  https://www.facebook.com/chammibird
  මගෙ FB පිටුවටත් එකතු වෙන්න

  ………………………………………………
  Please Subscribe to my YouTube channel, so you get a personal notification of new videos from me. Then you won’t miss a video, It’d mean a lot to me 😎
  https://www.youtube.com/c/chammiimalka
Loading...

Comment