5 മിനുട്ടിനുള്ളില്‍ അവിയല്‍ ഉണ്ടാക്കാം | QUICK & EASY AVIAL IN PRESSURE COOKER (WITH TIPS & TRICKS)

Share
Embed
 • 
  Loading...
 • Published on:  10/30/2017
 • ഒട്ടും സമയം പാഴാകാതെ രുചികരമായ അവിയല്‍ പ്രഷര്‍ കുക്കറില്‍ എങ്ങിനെ ഉണ്ടാക���ം എന്ന് നോകാം
  Aviyal (Avial) അവിയൽ:

  Aviyal (avial) is a delicious preparation made with mixed vegetables, curd, coconut, and seasoned with coconut oil and curry leaves. It occupies and important places in kerala cuisine and is a must for onam sadya..

  **Ingredients needed :* *
  Carrot. : 1
  Drumstick. : half
  Potato. : 1
  Beans. : 3
  Curd. : 2 1/2 tbsp
  Cluster beans : 3
  Elephant yam : half
  Raw plantain : half

  * *For the grinding **

  Grated coconut : 7tbsp
  Cumin seeds /jeera : 1/4 tsp
  Shallots /onion : 2
  Green chilli. : 2
  Turmeric powder : 1/4 tsp
  Water : 5 tbsp
  Salt : need for taste

  * *For the Seasoning **

  Coconut oil : 2 tbsp
  Curry leaves. : 2 strings
  Grated garlic. : 1 piece

  * *_Preparation* *_

  Peel the skin and cut and wash all vegetables in to 2 inches long piece..
  coarsely grind grated coconut, green chilli, and cumin seeds, turmeric powder, shallots.Keep it aside
  in a pressure cooker pour all vegetables add curd, grinted coconut mix, salt, 5 tbsp of water and mix them well..
  Pressure Cook until the steam to come. Please wait for the 1 whistle to come.Medium flame only. After switch off the gas and wait for minutes.. Then open the cooker by adding coconut oil and chopped garlic curry leaves.. Check the salt.. If u feel more salt is needed then add it and mix well..Turn off the gas and carefully stir the aviyal ..Transfer this to a serving bowl .Sprinkle 1 tsp of coconut oil and close the bowl ..Serve hot with rice.

  Facebook : www.facebook.com/jassfoodbook

  #jassfoodbook
Loading...

Comment