ఆడపిల్ల పెద్ద మనిషి అయినప్పుడు ఈ వరిపిండి పిట్టు ఇలా చేసి పెడితే, నడుమునొప్పి కడుపునొప్పి తగ్గుతాయి

Share
Embed
  • 
    Loading...
  • Published on:  4/15/2021
  • పషపవత అయన సమయల ఆడపలలలక పటటవలసన వరపడ పటట చస చపసతననన ...
Loading...

Comment